فکر افزارونرم افزار برهنگي ديجيتالی
31 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مسئول پروژه ،ومديرعلمي وپژوهشی.
زبان : فارسی